liuoba

liuoba
liuobà sf. (4) K; CI343 1. gyvulių šėrimas, ruoša apie gyvulius: Nukinko arklius, o paskui jau eina su manim vakaro liuobos J.Balt. Aldona, baigusi pietų liuobą, ruošėsi eiti namo J.Avyž. Vis liuobõs yra prie ūkio J. Rodos, jau liuobos laikas: eik pašerk gyvulėlius Šd. Liuobõs vienai užtenka ligi geram pusryčiui Srv. Gana jau drybsoti – metas juk į liuõbą Svn. Daug gyvulių, didelė ir liuoba Rm. Sako, žiemą darbo nėra, o kiek su ta liuobà praverti! Paį. Ar jau visą liuõbą apėjai? Rs. Reik dar liuobą atlikti, tada ateisiu Pkr. Po liuobos, pagirdęs gyvulius, ateik į klėtį Lnkv. Visi liuobõs (liuobtis) išėjo Grž.Jnš, Krs, Dbk gyvulių šėrimo laikas: Ant liuobõs ir būsim namie Pg. 2. namų ruoša, apyvoka: Mergaitės liuoba: apsišluot, apsimazgot . Daug liuobos dideliuos namuos . Jinai eina knabinėdama aplei savo liuõbą J. Kol Stasė buvo, ji liuobą varė Skr. Mano tokia liuobà: tai žolių parenku, tai supjauju Gs. Kol apejau liuõbą, ir sutemo Ll. ^ Kad i maža trobelė, ta pati liuobẽlė Krž. 3. Brž pašaras, gyvulių ėdesys: Įsidėk į kelionę pašaro, liuobos Ps. Nekokia liuobà, tai ir kūdas Sdk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • liuoba — liuobà dkt. Šėri̇̀kas bùvo užsiė̃męs vakarinè liuobà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apyliuoba — sf. (1) liuobos laikas, liuoba: Apyliuoboj atėjo Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saviliuoba — savìliuoba sf. (1) automatizuota liuoba: Saviliuoba sumažina darbo sąnaudas galvijams šerti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Lietuvių — Litauisch lietuvių kalba Gesprochen in Litauen, Weißrussland, Lettland, Polen, Russland Sprecher 4 Millionen (2,9 Mio. in Litauen) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen …   Deutsch Wikipedia

  • Litauische Sprache — Litauisch lietuvių kalba Gesprochen in Litauen, Weißrussland, Lettland, Polen, Russland Sprecher 4 Millionen (2,9 Mio. in Litauen) Linguistische Klassifikation Indogermanische Spr …   Deutsch Wikipedia

  • aikštė — 2 aikštė̃ sf. (3), aikštė (1) žr. 1 aikštis 3: Šiaip liuoba ir pasirokuoti, ale kad anteis aikštė, ratavok Dieve! Grg. ║ nuotaika: Kaip įėjau, tokioje geroje aikštėjè besanti Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apliuoba — apliuobà sf. (3b), ãpliuoba (1) Vl 1. J liuoba, šėrimasis: Kol apsieini su ta ãpliuoba, daug laiko išeina Lnkv. 2. apskalbimas, apvalymas: Didelė mūsų šeimos apliuobà – tai čia, žiūrėk, vieno marškiniai juodi, kito kelnės juodos Gdl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apliuobti — apliuõbti, ia, àpliuobė tr. 1. Užp, Krč apšerti, pašerti gyvulius: Senis àpliuobė gyvulius, uždarinėjo duris Ėr. Kol apliuobì tas kiaules, tai tiek prisikamuoji, kad nei kojų negali pavilkti Srv. Ar tu apìliuobei visus gyvulius? Dkk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšokti — DŽ 1. tr. Sut, N, Š, LL116, J.Jabl. Ėr apipulti, apsupti iš visų pusių: Tuojaus apšoko mane keturi šunes: vienas vampt vampt lojo, kitas cyp cyp cypė, trečias vau vau kaukė M.Valanč. Kai tik atvažiavo pas ugnį, tuojau žmogžudžiai apšoko juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • be — 1 bè praep.; SD9, R su gen. (kartais dat.) 1. žymi nebuvimą, nedalyvavimą, neturėjimą ko: Atėjo bè kepurės Kp. Žmogus bè vandenio negali gyventi Dj. Bè tėvų sunku vaikam augti And. Bè valgio, bè miego negyvensi Slm. Bè manęs tu nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”